Please update your Flash Player to view content.

Skatter

Dubbelbeskattningsavtalet

Det finns ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malaysia från den 21 oktober 2004.  Detta avtal kan ses på:

svensk-malaysiska dubbelbeskattningsavtalet

Vad gäller beskattningen av pensioner utbetalda från Sverige till en person boende i Malaysia säger dubbelbeskattningsavtalet i princip att skatt skall betalas i Sverige.  För en person som inte har hemvist i Sverige (man måste vara skattemässigt utskriven ur Sverige) beskattas pensionen enligt SINK, lagen om särskild inkomstskatt, med en procentsats om 25% (oavsett pensionens storlek).

Dubbelbeskattningsavtalet ger utrymme under vissa omständigheter, till exempel om större del av pensionen är intjänad utomlands, eller om man när man går i pension bor i Malaysia och har malaysiskt skattenummer, att slippa skatta i Sverige för åtminstone en del av pensionen, t.ex. ITP.  Den delen blir i så fall skattefri eftersom den inte beskattas i Malaysia.  Varje individ har en unik skattesituation, bland annat beroende på var man bott och intjänat sin pension, varifrån den utbetalas och vart.  För att bli skattemässigt utskriven ur Sverige måste man även avyttra sin permanentbostad. Man kan inte heller flytta ut själv och lämna kvar make/maka i Sverige.  För att klargöra var en person står i det enskilda fallet rekommenderas man att söka råd hos svensk skattekonsult.

Skatter i Malaysia

-Malaysia har ingen förmögenhetsskatt

-Malaysia har ingen arvsskatt

-Malaysia har ingen kapitalsvinstskatt utom vid fastighetsförsäljning; vid försäljning av fastighet som ägts fem år eller mindre utgår en skatt om 5%.  Har man haft fastigheten längre än 5 år utgår ingen skatt. 

-Malaysia har ingen fastighetsskatt

Inkomster från annat land än Malaysia beskattas inte i Malaysia, inte heller för malaysiska medborgare.  Tanken är att man vill uppmuntra malaysier som tjänar pengar utomlands att ta in pengarna till Malaysia så att dessa ska komma den malaysiska ekonomin tillgodo.

För inkomster från Malaysia beskattas man antingen som non-resident eller som resident.  För non-residents utgår en skatt på 28% oavsett inkomstens storlek.  För att beskattas som resident måste man i efterhand kunna visa att man under en tolvmånadersperiod tillbringat minst 182 dagar i landet.  Då är skatterna mycket rimliga:

Skatt börjar betalas vid en månatlig inkomst över MYR 2,500 (ungeför SEK 5,300).  Skatten i den progressiva skalan börjar då med 1%.  Sedan stiger beskattningen så att man i högsta skiktet, som startar vid en månatlig inkomst av MYR250,000 (ungeför SEK 525,000) betalar 28%.  Observera att vi pratar om månadsinkomster.

Skattetabell, Malaysia
 
Inkomst per månad Skattesatts Skatt
  MYR i % MYR
Första 2,500 0 0
Nästa 2,500 1 25
Skatt på 5,000   25
Nästa 5,000 3 150
Skatt på 10,000   175
Nästa 10,000 3 300
Skatt på 20,000   475
Nästa 15,000 7 1,050
Skatt på 35,000   1,525
Nästa 15,000 13 1,950
Skatt på 50,000   3,475
Nästa 20,000 19 3,800
Skatt på 70,000   7,275
Nästa 30,000 24 7,200
Skatt på 100,000   14,475
Nästa 50,000 27 13,500
Skatt på 150,000   27,975
Nästa 100,000 27 27,000
Skatt på 250,000   54,975
Över 250,000 28  

Skatter för innehavare av MM2H-visum 

Specifikt för innehavare av ett MM2H-visum gäller följande:

- inkomster som inte kommer från Malaysia beskattas inte i Malaysia

- man kan importera en bil eller köpa en lokalt tillverkad eller sammansatt bil skattefritt

- inkomster som kommer från Malaysia beskattas i Malaysia

Örvrigt

Pensionsåldern i Malaysia är 55 år.  Pensioner som utbetalas i Malaysia är skattefria från den dag då personen i fråga fyller 55.  Vidare kan nämnas att sjukvårdskostnader som betalas för föräldrar är avdragsgilla i deklarationen.

Bolagsskatten har sänkts successivt och är nu 28%.  Framtida sänkningar förväntas.

  

  

Extra information